چهار فصل ویوالدی/بهار/کیوان ساکت

زندگی/ علیرضا قربانی

بند باز/ اثر کلنل علینقی وزیری

غوغای ستارگان/ اثر همایون خرم

تصنیف جوانی حسین قوامی

آرزوی بزرگ /ساخت استاد کیوان ساکت

مهربانی /بداهه نوازی بیات ترک