کیوان اشرفی

 

 

     مربی : سنتور

 

      عادل اکبری

 

 

        مربی : نی

 

       مازیار منصوری

 

 

      مربی : کمانچه 

                  ویلن

 

     هستی بیژنی

 

 

       مربی : گیتار

 

    نگار گرجیان

 

 

      مربی : آواز بانوان

 

    شکوفه نورمحمدی

 

 

        مربی : ویولن

 

        

 

    امیرحسین جعفری

 

 

      مربی : آواز مازندرانی

 

      رزیتا عباس زاده

 

 

      مربی : موسیقی کودکان ( اُرف )