كيانا روح افزا

 

از سال 1383 آموزش پيانو را نزد علي زاهدي فرا گرفته و مدتي نيز از كلاس درس بهنام ابوالقاسم بهره برده است. از فعاليتهاي وي مي‌توان به اجراي رسيتال پيانو در سال 1385 و آواي بهار در سال 1391 نام برد.